• Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
 • Asadi Residential House
 • Saipa Car Agency
FARATARH
Architectural Studio

خط مشي

در این دفتر معماری امید است با تکیه بر دانش و تخصص و تعهد حرفه ای تک تک اعضاء، گامهایی ارزشمند در جهت تعالی فرهنگ معماری معاصر ایران و دوری جویی از موجهای مختلف معماری برداشته شود. اعتقاد ما بر این است که معماری معاصر ما می بایست علاوه بر قابلیت خودنمایی در عرصه های بین المللی، ریشه در ارزشها، باورها، اعتقادات و فرهنگ ملی و بومی ایران داشته باشد.